سمینار آشنایی با کارگاه بستاربند، Nexorades

آغاز ثبت نام پانزدهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران – تکنولوژی و معماری پایدار

آغاز ثبت نام پانزدهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران – مدیریت پروژه و ساخت

آغاز ثبت نام پانزدهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران – نورپردازی در معماری

آغاز ثبت نام پانزدهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران – معماری داخلی

دوره عالی تخصصی تکنولوژی و معماری پایدار دانشگاه تهران

دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران

کارگاه بین المللی حمل و نقل یکپارچه شهری (کیفیت دادن به فضاهای بیرون از ایستگاه مترو)

کارگاه معماری فرانکنشتاین تهران ۲ (Frankenstein Architecture Workshop in Tehran 2)

/

© 2016 قطب علمی فناوری معماری