ششمین مدرسه تابستانی معماری داخلی آکادمی داموس ایتالیا و دانشگاه تهران

دوره عالی تخصصی تکنولوژی و معماری پایدار دانشگاه تهران

دوره فشرده معماری و برنامه ریزی شهری همساز با اقلیم جهت مقابله با تغییر اقلیم شهری

دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران

معماری خیال انگیز – معماری خردگرا

سمینار ARCHISYSTEMS

سمینار و کارگاه ARCHISYSTEMS

کارگاه معماری فرانکنشتاین تهران ۲ (Frankenstein Architecture Workshop in Tehran 2)

اختتامیه بایوهک آکادمی

/

© 2016 قطب علمی فناوری معماری