کارگاه معماری فرانکنشتاین تهران ۲ (Frankenstein Architecture Workshop in Tehran 2)

ششمین مدرسه تابستانی معماری داخلی آکادمی داموس ایتالیا و دانشگاه تهران

آغاز ثبت نام چهاردهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران – نورپردازی در معماری

آغاز ثبت نام چهاردهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران – معماری داخلی

آغاز ثبت نام چهاردهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران – مدیریت پروژه و ساخت

آغاز ثبت نام چهاردهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران – تکنولوژی و معماری پایدار

دوره عالی تخصصی تکنولوژی و معماری پایدار دانشگاه تهران

نشست تخصصی “طبیعت در محیط انسان ساخت” “Nature in Man-made Environment”

دوره فشرده معماری و برنامه ریزی شهری همساز با اقلیم جهت مقابله با تغییر اقلیم شهری

/

© 2016 قطب علمی فناوری معماری